eigod_haovdim_new
אודות המוסד

איגוד העובדים הסוציאלים

איגוד העו"ס הוא חלק מההסתדרות הכללית, והינו הארגון היציג של כלל העובדים הסוציאליים במדינת ישראל. ככזה, הוא הגוף היחיד המוסמך לפעול בשם העו"ס מול משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ומעסיקים אחרים לשיפור תנאי השכר והעבודה של העובדים, ובכל התחומים הנוגעים למקצוע העבודה הסוציאלית.

האיגוד פועל בשלושה צירים מרכזיים:

איגוד מקצועי – שיפור תנאי השכר והעבודה, אכיפת הסכמי השכר שהושגו, וסיוע לעובדים במיצוי זכויותיהם והתארגנות במקום העבודה

קידום מקצוע העבודה הסוציאלית – דאגה למסגרת המקצועית, תחומי אחריות, מסגרות הכשרה והעשרה מקצועית, וגבולות תחום העיסוק.

קידום מדיניות חברתית – פעולה למען מדיניות רווחה צודקת עבור כלל אזרחי מדינת ישראל – יחד עם משרדי הממשלה והרשויות השונות, ועדות הכנסת וארגונים חברתיים.

איגוד העובדים הסוציאליים הנו האיגוד הדמוקרטי היציג של כל העובדים הסוציאליים בישראל. האיגוד הינו חלק מפדרציה של ארגונים החברים בהסתדרות החדשה.

האיגוד נוסד בשנת 1937 ע"י הנרייטה סולד, ומטרתו הייתה לפתח את שירותי הרווחה ולהעלות את מעמד העובד הסוציאלי.

בשנת 1974 יוצא איגוד העובדים הסוציאליים מתוך הסתדרות מדעי החברה והרוח והופך לאיגוד עצמאי, שהחברים בו בוחרים את הנהגתו, בשנת 1976 איגוד העובדים הסוציאליים הינו איגוד עצמאי בוועד הפועל של ההסתדרות. ל ראשונה האיגוד מגיע עם האוצר להסכם שכר עצמאי.

האיגוד הינו בעיקרו גוף התנדבותי ומורכב ממספר מצומצם של אנשים בשכר שהינם:

יו"ר האיגוד והמזכירה.
המטה הארצי המורכב משלושה מנהלי חטיבות.
ארבעת יו"ר המחוזות ומזכירותיהם: מחוז ת"א והמרכז, מחוז חיפה והצפון, מחוז ירושלים והסביבה ומחוז באר שבע והדרום.
שני סגני יו"רי מחוזות ת"א והמרכז וחיפה והצפון
רכזת גמול השתלמות.

הבחירות לאיגוד מתקיימות כל 5 שנים ונבחרים חברים כדלקמן:

הוועידה הארצית:
מורכבת מ-159 עובדים סוציאליים מתנדבים צירים נבחרים ממקום עבודה או אשכול מקומות עבודה. הוועידה נפגשת לפחות פעם בשנה.

המרכז הארצי:
הינו גוף המונה 36 חברים ומיוצגים בו ראשי התאים, ראשי הוועדות וחברי המזכירות הארצית. המרכז נפגש אחת לחודשיים.

המזכירות הארצית, הינה למעשה הועד המנהל ומורכבת מ-21 חברים הכוללים את:

יו"ר האיגוד, 4 יו"ר מחוזות, 16 נבחרים הנבחרים ע"י צירי הוועידה לפי מפתח מחוזי לפי הגודל היחסי של המחוז ( 8 ממחוז ת"א והמרכז, 4 ממחוז חיפה והצפון, 2 ממחוז ירושלים והסביבה ו-2 ממחוז באר-שבע והדרום). המזכירות נפגשת אחת לחודש והיא הגוף שמנהל את האיגוד עפ"י הנחיות הוועידה ו/או המרכז.

תאים מקצועיים:
התא הוא יחידה ארגונית המייצגת מגזר מסוים הכפופה למוסדות האיגוד. יו"ר התא הנבחר הינו חבר מרכז. יו"ר התא וגם חברי התאים הינם צירים שעושים את תפקידם בהתנדבות: תא עו"ס לסדרי דין, תא זקנה, תא עו"ס לחוק הנוער, תא שיקום, תא קהילתיים, חטיבת עמותא, עובדי הגופים המתוקצבים וחטיבת הגמלאים.

ועדות מקצועיות:
הוועדות הקבועות באיגוד הינן: ועדת איגוד מקצועי, ועדה למדיניות חברתית, ועדת הסברה וקשרים בינלאומיים, ועדה לקידום מקצועי, ועדת אתיקה, ועדת ארגון ותקנון, ועדת חוק העו"ס וועדת ביקורת. ועדת קשרי עו"ס. גם הפעילים בוועדות הם צירים מתנדבים.

מועצת המחוז:
בכל ארבעת מחוזות האיגוד קיימת מועצת המחוז הכוללת את כל הצירים שנבחרים במחוז. מועצת המחוז קובעת את מדיניות המחוז, בוחרת את חברי המזכירות מטעמה ובסמכותה להקים וועדות קבועות או זמניות עפ"י הצורך. בראש מועצת המחוז עומד יו"ר המחוז באיגוד.

השירותים שנותן האיגוד:
האיגוד נותן שירות שוטף לכל חבריו בתחומים הבאים: שכר ותנאי עבודה, פרופסיה, ובתחום החברתי.

שכר ותנאי עבודה:
השירות ניתן באופן שוטף לכל חבר באיגוד עפ"י מקום עבודתו. כל חבר באיגוד רשאי לפנות ליו"ר המחוז בכל בעיה או שאלה בנושאים הרלוונטיים לאיגוד ומקבל את המענה המקצועי הנדרש. במידת הצורך ובהתאם למורכבות הבעיה יעורבו השירות המשפטי או ממומחים אחרים בהסתדרות החדשה וכל זאת בתיאום עם יו"ר המחוז.

התחום הפרופסיונלי והחברתי:
המענה בתחום זה באופן פרטני ע"י יו"ר המחוזות ובאופן כולל ע"י יו"ר האיגוד או מי שהסמיך יו"ר האיגוד כמו יו"ר תאים.
לדוגמא: חוק העובדים הסוציאליים, חוק אלימות נגד עובדים סוציאליים, מומחיות בעבודה סוציאלית, ייחוד העיסוק הקובע שבעיסוקים מסוימים יעסקו עובדים סוציאליים בלבד.
בתחום החברתי: עבודה שוטפת בכל וועדות הכנסת שיש בהם נגיעה לאוכלוסיות המטופלות על ידינו: כמו : ועדת העבודה הבריאות והרווחה, הוועדה למעמד הילד ההשתתפות הינה של סוציאליים מתנדבים. השתתפות במאבקים ציבוריים: מאבק על מחיר המים, מאבק הנכים וכו. *צריך לזכור שחבר באיגוד העובדים הסוציאליים הנו עובד מוגן יותר ויש לו את הגיבוי המקצועי והמשפטי של האיגוד. עובד שאינו מאוגד חשוף לפגיעה וניצול ע"י המעסיקים.

פרטי המוסד:

Dine with Wine

מנהל

איש קשר

מיקום

טלפון

פקס

דוא"ל

rachelcohen@acft.org.il

אתר

שונות

תקנון