yahat
אודות המוסד

י.ה.ת

י.ה.ת. – יצירה הבעה תרפיה – האגודה לטיפול באמנויות בישראל, נוסד בשנת 1971 ורשום כעמותה ללא מטרת רווח (מלכ"ר). מיום היווסדו פועל י.ה.ת. על בסיס התנדבותי, ללא תמיכה מוסדית כלשהי.
י.ה.ת הוא הארגון היחיד המאגד את המטפלים בהבעה ויצירה ומונה כיום למעלה מ- 1,200 חברים רשומים.

י.ה.ת שם לו למטרה להנחיל אמות מידה מקצועיות איכותיות לעוסקים בטיפול בהבעה ויצירה ומשקיע מאמץ לעיגון המקצוע בקרב ענפי בריאות הנפש השונים ובציבור הרחב. כמו כן, אחראי י.ה.ת. על התוויית כללי האתיקה המקובלים בתחום הטיפול באומנויות.

הנהלת י.ה.ת. מונה 9 חברים: יו"ר, שני סגני יו"ר, ראשי החטיבות: חטיבת הטיפול באמנות חזותית, חטיבת הטיפול במוזיקה, חטיבת הטיפול בתנועה ומחול, חטיבת הטיפול בדרמה, חטיבת פסיכודרמה וחטיבת ביבליותרפיה. כמו כן  מעסיק הארגון מתאמת ארגונית קבועה.

פעולותיו כוללות: השתתפות בעלויות סדנאות וימיי עיון מחוזיים וארציים, שכר מרצים שאינם חברי האיגוד, יעוץ משפטי, ניהול משרד, הפצת דואר לחברים וכד'.
אחת לשלושה חודשים, מוציא י.ה.ת לאור ידיעון בו מתפרסמים פעילויות האיגוד, סדנאות וכנסים בישראל ובחו"ל, ספרות מקצועית וכלי עזר חדשים, הצעות עבודה, הדרכה קלינית וכד'. כמו כן, משתף האיגוד את חבריו בעדכונים שוטפים בנוגע למשא ומתן עם הרשויות/המעסיקים הציבוריים וארגוני העובדים לקידום המעמד המקצועי.

י.ה.ת. מהווה את הארגון היציג היחיד המוסמך לנהל משא ומתן עם הרשויות הממלכתיות בשם כל העוסקים במקצוע הטיפול בהבעה ויצירה, אולם, האיגוד אינו מהווה ארגון עובדים והוא אינו רשאי לנהל דין ודברים על הסכמי שכר קיבוציים.

פרטי המוסד:

Dine with Wine

מנהל

עדנה לשם

איש קשר

יעל יוסלבסקי

מיקום

קרית ביאליק

טלפון

052-4781228

פקס

04-6780018

דוא"ל

rachelcohen@acft.org.il

אתר

https://www.yahat.org/

שונות

תקנון